การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อานนท์ วงษ์แก้ว

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 35 จากทั้งหมด 35 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในงานก่อสร้าง :?bกรณีศึกษางานก่อสร้างในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = The satisfaction of foreigner labors in construction work : case study of construction work in Bang Phli district, Samut Prakan provinceอานนท์ วงษ์แก้ว; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กมล อุดหนุน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม -- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง.
2562การศึกษาคุณสมบัติของไม้ยูคาลิปตัสที่ปลูกในภาคตะวันออกเพื่อใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การศึกษาปัญหาการให้บริการด้านการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารของกองช่างเทศบาลตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดระยองอานนท์ วงษ์แก้ว; ชัยณรงค์ ถาวรเพียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการส่งมอบโครงการก่อสร้างประเภทงานทาง กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอานนท์ วงษ์แก้ว; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษณะ แจ้งเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม -- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการก่อสร้าง.
2547การศึกษาพฤติกรรมการยึดเกาะของคอนกรีตที่ถูกเสริมด้วยแผ่นไฟเบอร์พลาสติกเสริมกำลังอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การศึกษาวิธีการเก็บตัวอย่างวัสดุที่เหมาะสมสำหรับงาน Pavement in-place recycling :?bกรณีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 = A study for suitable sampling methods for the pavement in-place recycling : a case study of pavement in-place recycling process on Highway No. 344อานนท์ วงษ์แก้ว; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม -- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง.
2555กำลังและความเหนียวของข้อต่อโครงสร้างเหล็ก ที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหวอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2556กำลังและความเหนียวของข้อต่อโครงสร้างเหล็ก ที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหว (รายงานฉบับสมบูรณ์ปีที่ 2)อานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีผลต่อความแปรปรวนในการกำหนดราคากลางงานโครงสร้างอาคารของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดชลบุรีอานนท์ วงษ์แก้ว; จตุพล ขจรฟุ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558ผลของการเกิดสนิมในเหล็กเสริมต่อพฤติกรรมการรับแรงของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ก่อสร้างบริเวณชายฝั่งทะเลอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ เหล็กข้ออ้อย ลวดเหล็กกล้า และลวดเหล็กกล้าตีเกลียว โดยวิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์อิเลเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียดอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562พฤติกรรมการรับแรงสลับทิศของข้อต่อคานเหล็ก-เสาคอนกรีตที่นิยมใช้ในประเทศไทยอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557พฤติกรรมคาน-เสา-แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหวอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2557พฤติกรรมคาน-เสา-แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมที่ก่อสร้างในประเทศไทยภายใต้แรงแผ่นดินไหวอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560พฤติกรรมคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสริมกำลังด้วยแผ่นไฟเบอร์ลามิเนต: การทดสอบและการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองไฟไนอิลิเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียดอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์