กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1207
ชื่อเรื่อง: การศึกษากำลังของคอนกรีตที่ถูกเสริมด้วยแผ่นไฟเบอร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of strength of concrete reinforced by FRP composites
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อานนท์ วงษ์แก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: คอนกรีต
ไฟเบอร์พลาสติก
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงงานงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตที่ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุไฟเบอร์พลาสติก เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเสริมกำลังคอนกรีตด้วยแผ่นไฟเบอร์ และนำเสนอวิธีการที่เหมาะสมและประหยัดในการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต โครงงานวิจัยนี้ทำการทดลองหาค่ากำลังอัดและระยะการเสียรูปในแนวดิ่งของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร สูง 200 มิลลิเมตร ทั้งที่เสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็ก โดยแท่งคอนกรีตนี้ถูกเสริมกำลังด้วยแผ่นไฟเบอร์ ด้วยจำนวนรอบที่แตกต่างกันค่าแรงอัดที่ได้จากการเสริมกำลังถูกเปรียบเทียบกับค่าแรงอัดของแท่งทดสอบที่ไม่เสริมกำลัง จากผลการศึกษาแท่งคอนกรีตตัวอย่าง พบว่าการเสริมกำลังแท่งคอนกรีตด้วยแผ่นไฟเบอร์สามารถเพิ่มการรับแรงอัด และค่าการเสียรูปในแนวแกนดิ่งของแท่งทดสอบ จำนวนรอบที่ใช้ในการพันแผ่นไฟเบอร์เพื่อเสริมกำลังนั้นขึ้นอยู่กับค่าความสามารถในการรับแรงอัดที่ต้องการให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้แผ่นไฟเบอร์นั้นใช้ได้ดีกับแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็ก
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1207
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น