การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ดวงพร ธรรมะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาการสอนการเขียนภาษาไทยสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดวงพร ธรรมะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดำรัส อ่อนเฉวียง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีรภัทร์ สุขสบาย, และอื่นๆ
2560การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่องการผลิตวารสารวิชาการสำหรับบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาภูเบศ เลื่อมใส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดวงพร ธรรมะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุปราณี เสงี่ยมงาม, และอื่นๆ
2560การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการยิงปืนประกอบการเคลื่อนที่เป็นคู่สำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7ภูเบศ เลื่อมใส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดวงพร ธรรมะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัคนัน จิตต์สว่าง, และอื่นๆ
2560การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียเรื่อง การออกเสียงพินอิน วิชาภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาภูเบศ เลื่อมใส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดวงพร ธรรมะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Yn, และอื่นๆ
2561การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ดำรัส อ่อนเฉวียง; ดวงพร ธรรมะ; ดารา ทองมนต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องชนิดของคำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ดำรัส อ่อนเฉวียง; ดวงพร ธรรมะ; เกศินี ไพศาลภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วยโปรแกรม Moodle รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภูเบศ เลื่อมใส; ดวงพร ธรรมะ; ชนาธิป ปะทะดวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการออกเสียงพินอิน ภาษาจีน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาดวงพร ธรรมะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภูเบศ เลื่อมใส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Han, Luo, และอื่นๆ
2556การพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; มนตรี แย้มกสิกร; ดวงพร ธรรมะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ เรื่อง การออกแบบสารเพื่อการจำ รายวิชาการออกแบบสารสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษานคร ละลอกน้ำ; ศักดา สุจริต; ดวงพร ธรรมะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาหุ่นมือและกิจกรรมเพื่อสร้างความพร้อมด้านการฟังและการพูดของนักเรียนระดับปฐมวัยดวงพร ธรรมะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นงลักษณ์ รักพงษ์, และอื่นๆ
2563การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft excel สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ศุภนันท์ ทับท่าช้าง; ดวงพร ธรรมะ; ดำรัส อ่อนเฉวียง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์