กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4191
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft excel สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of web application on computer and information for career subject on microsoft excel for 1st vocational certificate students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศุภนันท์ ทับท่าช้าง
ดวงพร ธรรมะ
ดำรัส อ่อนเฉวียง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft excel สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนจากการใช้ เว็บแอพพลิเคชั่น รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft excel สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เว็บแอพพลิเคชั่น รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft excel สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แบบทดสอบผู้เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบประสิทธิภาพ E1/E2 ผลการวิจัย พบว่า 1) เว็บแอพพลิเคชั่น รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อ งานอาชีพ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft excel สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เท่ากับ 81.48/82.91 และ 2) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเว็บแอพพลิเคชั่น รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft excel สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.30, SD= 0.68)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4191
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ejes2n1p19-32.pdf667.56 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น