การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กิจฐเชต ไกรวาส

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; กฤษฎา นันทเพชร; จุฬาลักษณ์ พันธัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยากิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤษฎา นันทเพชร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ พันธัง, และอื่นๆ
2560การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรากิจฐเชต ไกรวาส; จิรวัฒน์ ศรีตะพัสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2552การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; โกวิท กระจ่าง; นนทวัฒน์ สุขผล; จีรศักดิ์ สุขแก้ว; ฉวีวรรณ ไกรวาส, และอื่นๆ
2560การดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการขยะของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; ปานิพรรณ เทพศร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2564การนำนโยบายเมืองสมุนไพรไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประยุกต์ ปิติวรยุทธ; กิจฐเชต ไกรวาส
2560การพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในจังหวัดจันทบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อัตติยา ไชยฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2548การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541-2545สมโภชน์ อเนกสุข; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; กิจฐเชต ไกรวาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การศึกษากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกกิจฐเชต ไกรวาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2545การสำรวจและศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ศรุติ สกุลรัตน์; โกวิท กระจ่าง; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; กิจฐเชต ไกรวาส, และอื่นๆ
2563ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเลตามเขตผังเมืองชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑามาศ อินทไทร, และอื่นๆ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือกิจฐเชต ไกรวาส; สิทธิศักดิ์ สิทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครกิจฐเชต ไกรวาส; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; ภูริชา ฉวีวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563คุณภาพการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครกิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภูริชา ฉวีวรรณ, และอื่นๆ
2560คุณลักษณะผู้นำของครูปกครองโรงเรียนชุมพลทหารเรือตามการรับรู้ของนักเรียนจ่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือกิจฐเชต ไกรวาส; ธีรศักดิ์ ไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ตัวแบบการเสริมสร้างความสุขในการทำงานสำหรับบุคลากรในเทศบาลนครกฤษฎา นันทเพ็ชร; กิจฐเชต ไกรวาส; ธิดารักษ์ ลือชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ตัวแบบการเสริมสร้างความสุขในการทำงานสำหรับบุคลากรในเทศบาลนครกฤษฎา นันทเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กิจฐเชต ไกรวาส; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธิดารักษ์ ลือชา, และอื่นๆ
2560รูปแบบและพฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรีกิจฐเชต ไกรวาส; ชนิตา สระกัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ