บทความวิชาการ (Journal Articles) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 24
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2565รูปแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬามวยไทย: เมืองกีฬาจังหวัดชลบุรีนาคิน คำศรี; รังสฤษฏ์ จำเริญ; ประวิทย์ ทองไชย
2563ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดกับบุคลิกภาพตราสินค้า คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพาสราลี พุ่มกุมาร; วิรัตน์ สนธิ์จันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2540ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายเด็กที่ศึกษา ในโรงเรียนอนุบาล จังหวัดของภาคตะวันออกประทุม ม่วงมี; สุจินดา ม่วงมี; นฤนาท สกนธ์รวีนาถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2551Effects of endurance training and breath-holding training on breath-holding time, miximal oxygen uptake, lung capacity, red blood cell and white blood cell countsThawatchai Kanchanathaweekul; Pratoom Muangmee; Faculty of sport science
2557การวิเคราะห์พาราเบนในเครื่องสำอางโดยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิสสมศักดิ์ ศิริไชย; ขนิตฐา พงษ์สุมสุทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552รูปแบบการบริหารจัดการกีฬาเพื่อมวลชนในมหาวิทยาลัยไพฑูรย์ กันสิงห์; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2552ความต้องการและการได้ตอบสนองของแฟนคลับในด้านการให้บริการของสโมสรฟุตบอลชลบุรี เอฟซีสันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; กฤติญา เซ่งฮะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2552การพัฒนาแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทยนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สุพัชรินทร์ ปานอุทัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2549ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการกลัวความล้มเหลว การรับรู้ความสำคัญของการแข่งขัน และความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันในนักกีฬาเยาวชนนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ลัดดา พันธ์กำเนิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2551ผลการให้คำปรึกษาโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อความเข้มแข็งทางจิตใจและความสามารถทางการกีฬานฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สมโภชน์ อเนกสุข; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, และอื่นๆ
2549ปริมาณน้ำ อะไมเลส ค่าความเป็นกรด-ด่างในน้ำลาย และกรดแลคติกในเลือด ขณะออกกำลังกายที่ความหนัก 70% อัตราเต้นสูงสุดของหัวใจปราณี อยู่ศิริ; ประทุม ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2549การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์กีฬาตำบลของการกีฬาแห่งประเทศไทยประทุม ม่วงมี; กาหลง เย็นจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2549อิทธิพลของลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษาคุณัตว์ พิธพรชชัยกุล; นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2551Effects of endurance training and breath-holding training on breath-holding time, miximal oxygen uptake, lung capacity, red blood cell and white blood cell countsThawatchai Kanchanathaweekul; Pratoom Muangmee; Faculty of sport science
2554ขวัญกำลังใจและความท้อถอยในการปฏิบัติงานของครูฝึกประจำฟิตเนสเซนเตอร์ในจังหวัดชลบุรีสมโภชน์ อเนกสุข; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; ณรงค์ฤทธิ์ นิ่มมาก; ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ
2555ผลของสารหลอกที่มีต่อความคาดหวัง การให้คุณค่าทางการกีฬาและความสามารถในการยกน้ำหนักนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; อภิญญา ดัชถุยาวัตร; วรรณ์ทนา พรหมสวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2553ผลการฝึกไอเยนกะโยคะที่มีต่อความวิตกกังวลและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาแบดมินตันนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; ขนิษฐา พงษ์ชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2551อัตราการเต้นของหัวใจกับการออกกำลังกายและการฝึกกีฬาสุกัญญา เจริญวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2555อิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์ อุปสรรค ความสามารถแห่งตน ต่อความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพ และความสามารถทางกาย ของนักกีฬาบาดเจ็บระดับความรุนแรงปานกลางนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; สายสมร เดชคง; บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ; อัญชลี สุขในสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2554ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของการฝึกสอนและการใช้แหล่งความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนในกีฬาบาสเกตบอลนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร; พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 24