Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 122
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ศักยภาพของแบคทีเรียทะเล: แหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา; ปรีชา ภูวไพรศิริศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2556ผลของการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อนโดยโคพีพอดต่อการพัฒนาการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta)เสาวภา สวัสดิ์พีระ; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; ศิริวรรณ ชูศรี; วรเทพ มุธุวรรณ; อมรรัตน์ กนกรุ่ง; นัณทิญา ยิ้มเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2556ชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำณิษา สิรนนท์ธนา; จารุนันท์ ประทุมยศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554ความหลากหลายของชนิดฟองน้ำทะเล (Phylum Porifera) บริเวณหมู่เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูลสุเมตต์ ปุจฉาการ; คมสัน หงภัทรคีรี; วาสนา พุ่มบัว; วรรณวิภา ชอบรัมย์; สุรินทร์ มัจฉาชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2540การเพาะเลี้ยงม้าน้ำ (Hippocampus spp.) ในห้องปฎิบัติการทวี หอมชง; จารุนันท์ ประทุม; สุรพล ฉลาดคิด; วรเทพ มุธุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2537การศึกษาสารประกอบอินทรีย์เคมีและปฏิชีวสารของพืชและสัตว์ทะเลบางชนิดรวิวรรณ สังขศิลา; แววตา ทองระอา; พัฒนา ภูลเปี่ยม; อดิสรณ์ มนต์วิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2556ความหลากชนิดของโคพีพอดและไมซิด ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล เกาะแรด จังหวัดชลบุรีขวัญเรือน ศรีนุ้ย; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554การค้นหาและพัฒนาสารตัวยาจากน่านน้ำไทยจริยา หาญวจนวงศ์; นิษณา นามวาท; วิจิตรา ทัศนียกุล; บรรจบ ศรีภา; รวิวรรณ วัฒนดิลก; ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549การสำรวจคุณภาพน้ำทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2548ฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2556ฟองน้ำทะเลและเอคไตโนเดิร์มในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรีสุเมตต์ ปุจฉาการ; คมสัน หงภัทรคีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล