Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-8 จากทั้งหมด 8
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2546ผลของปริมาณไนโตรเจนที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย (Isochrysis galbana) ต่อปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของสาหร่ายและอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอดของลูกปลาการ์ตูนวัยอ่อนอมรรัตน์ ชมรุ่ง; จารุนันท์ ประทุมยศ; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2548การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป: ความต้องการปริมาณโปรตีนจารุนันท์ ประทุมยศ; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2546การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป : ประสิทธิภาพการย่อยอาหารจารุนันท์ ประทุมยศ; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2548การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป : ประสิทธิภาพการย่อยอาหารสำเร็จรูปด้วยเอนไซม์จารุนันท์ ประทุมยศ; ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2547การปนเปื้อนของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; กานดา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2548สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนดินตะกอนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงถึงศรีราชาปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; กานดา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; กานดา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549ประสิทธิภาพการย่อยอาหารของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris)ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ; จารุนันท์ ประทุมยศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล