กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/118
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป : ประสิทธิภาพการย่อยอาหาร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Improvement of rearing false clown anemonefish (Amphiprion ocellaris) by feeding practical diets : digestibility efficiency
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จารุนันท์ ประทุมยศ
ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปลาการ์ตูนส้มขาว - - การเลี้ยง
ปลาการ์ตูนส้มขาว - - วิจัย
ปลาการ์ตูนส้มขาว - - อาหาร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (5 x 3 completely randomized design) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการย่อยอาหารของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ในอาหารสด 5 ชนิด ประกอบด้วย ปลาข้างเหลือง หอยลาย กุ้งทะเล (กุ้งขาว กุ้งปล้อง) เคย และอาร์ทีเมียตัวเต็มวัย ให้ปลากินอาหารวันละ 2 ครั้ง เก็บขี้ปลาโดยวิธีกาลักน้ำลงใส่ในภาชนะหลังจากให้ปลากินอาหาร 3 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำไปวิเคราะห์หาปริมาณสารอาหารที่เหลือ ผลการทดลองพบว่าปลาการ์ตูนส้มขาว (A. ocellais) มีประสิทธิภาพการย่อยอาหารสดและประสิทธิภาพการย่อยสลายอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ปลาการณ์ตูนส้มขาว (A.ocellaris) ย่อยปลาข้างเหลืองได้ดีที่สุด ย่อยอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยได้น้อยที่สุดโดยมีประสิทธิภาพการย่อยอาหารสดทุกชนิดอยู่ในช่วง 21.28-96.77% มีประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในอาหารสดทุกชนิดอยู่ในช่วง 87.21-99.52% มีประสิทธิภาพการย่อยไขมันในอาหารสดทุกชนิดมากกว่า 99% สรุปได้ว่าปลาการ์ตูนส้มขาว (A.ocellaris) มีประสิทธิภาพในการย่อยสารอาหารในอาหารสดที่เป็นเนื้อสัตว์ได้ดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/118
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
viewobj (8)2.09 MBUnknownดู/เปิด
jarunan.pdf2.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น