กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/65
ชื่อเรื่อง: การปนเปื้อนของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Contamination of Organochlorine Pesticides in Sediments along the Eastern Coast of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ
กานดา ใจดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: การตกตะกอนชายฝั่ง - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - ผลกระทบจากยาฆ่าแมลง - - วิจัย
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก - - วิจัย
มลพิษทางน้ำ - - ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก - - วิจัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล - - อาจารย์ - - วิจัย
ยาฆ่าแมลง - - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาหาชนิดและปริมาณสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราจนถึงปากแม่น้ำตราด จังหวัดตราด โดยเก็บตัวอย่าง 2 ครั้งในฤดูแล้ง (มีนาคม 2547) และฤดูฝน (สิงหาคม 2547) พบว่าการสะสมของสารฆ่าแมลงในดินตะกอนขึ้นอยู่กับฤดูกาลและพื้นที่การใช้ประโยชน์ โดยปริมาณรวมสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในฤดูฝนมีการสะสมสูงกว่าฤดูแล้งมีค่าเฉลี่ย 205.31+- 23.16 และ 152.73+-10.35 นาโนกรัม/กรัม น้ำหนักแห้ง ตามลำดับ ชนิดสารที่ตรวจพบความถี่สูงสุดในฤดูแล้งคือ เอนโดซัลแฟน-2 และเอนโดซัลแฟน-1 ในปริมาณร้อยละ 96.15 และ 94.23 ตามลำดับ ส่วนในฤดูฝนคือ แกมม่า-บีเอชซี และเบต้า-บีเอชซีในปริมาณร้อยละ 88 และ 72 ตามลำดับ และพบว่าสารกลุ่มบีเอชซีมีค่าสูงในทุกเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ โดยแกมม่า-บีเอชซีตรวจพบปริมาณสูงสุด 88.50+-12.47 นาโนกรัม/กรัม น้ำหนักแห้ง เมื่อเปรียบเทียบการสะสมของสารฆ่าแมลงในแต่ละพื้นที่การใช้ประโยชน์พบว่าในแหล่งอุตสาหกรรมมีค่าสูงกว่าแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยพบค่าเฉลี่ยปริมาณรวมของสารฆ่าแมลงในพื้นที่อุตสาหกรรมมีค่า 223.72+-32.47 ส่วนในพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีค่า 187.56+-33.49 นาโนกรม/กรัม น้ำหนักแห้งตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/65
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น