Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-4 จากทั้งหมด 4
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของหอยทะเลชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกกิติธร สรรพานิช; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; สุเมตต์ ปุจฉาการ; สุชา มั่นคงสมบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2551ความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ำจากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย:จังหวัดชลบุรีและระยองสุชา มั่นคงสมบูรณ์; กิติธร สรรพานิช; สุเมตต์ ปุจฉาการ; ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2551ความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ำจากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย: จังหวัดจันทบุรีและตราดสุเมตต์ ปุจฉาการ; สุชา มั่นคงสมบูรณ์; กิติธร สรรพานิช; ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2551-2553กิติธร สรรพานิช; ธีระพงศ์ ด้วงดี; สุเมตต์ ปุจฉาการ; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; อัญชลี จันทร์คง; สุชา มั่นคงสมบูรณ์; สุพัตรา อย่างสวย; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล