กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/338
ชื่อเรื่อง: สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2551-2553
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิติธร สรรพานิช
ธีระพงศ์ ด้วงดี
สุเมตต์ ปุจฉาการ
ธิดารัตน์ น้อยรักษา
อัญชลี จันทร์คง
สุชา มั่นคงสมบูรณ์
สุพัตรา อย่างสวย
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปะการัง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สาหร่ายทะเล
หญ้าทะเล
หอยทะเล
อ่าวไทย
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาความหลากหลายของสาหร่าย ฟองน้ำและเอคไคโนเดิร์ม หอยทะเล เพรียงหัวหอมและปะการังบริเวณเกาะจวง เกาะจาน เกาะจรเข้ และหาดนางรอง จังหวัดชลบุรี พบความหลากหลายของสาหร่ายทะเลทั้งสิ้น 120 ชนิด พบฟองน้ำทะเลทั้งหมด 75 ชนิด พบเอคไคโนเดิร์ม ทั้งหมดจำนวนไม่น้อยกว่า 31 ชนิดพบหอยทะเลทั้งสิ้น 200 ชนิด พบเพรียงหัวหอมทั้งหมด 11 ชนิด พบปะการังบริเวณหาดนางรองและเกาะจระเข้ 108 ชนิด การประเมินสถานภาพของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เฉพาะพื้นที่หาดนางรองและเกาะจรเข้โดยรายงานการแพร่กระจาย ความชุกชุม ความหนาแน่น เปอร์เซ็นต์การครอบคลุมของสิ่งมีชีวิตต่อพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตได้ถูกจัดเก็บไว้ในระบบพิพิธภัณฑ์อ้างอิงของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ The study of marine biodiversity along Nang-rong Beach, Jorake Lsland and Juang lslands Amphur Sattahip, chonburu Province found marine ,arine algae 120 species, sponges 75 species echinoderms not less than 31 species, molluska 200 species, ascidians 11species and corals just along Nang-rong Beach Jorake lsland 108 species. The assessments of all studied organisms have been conducted in term of distribution, abundance, density, covered percentage. All specimens are kept in the reference collection museum of the institute of Marine Science, Burapha University and the Faculty of Fishery, Kasetsart University.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/338
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น