กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/864
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของหอยทะเลชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิติธร สรรพานิช
ธิดารัตน์ น้อยรักษา
สุเมตต์ ปุจฉาการ
สุชา มั่นคงสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
หอย - - ความหลากหลายทางชีวภาพ
หอย - - อ่าวไทย - - การจำแนก
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการสำรวจชนิดและการแพร่กระจายของหอยทะเลชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกในพื้นที่สำรวจ ได้แก่ ในบริเวณแนวปะการัง หาดทราย โขดหินเขตน้ำขึ้นน้ำลง แหล่งหญ้าทะเลตั้งแต่จังหวัดชลบุรีจนถึงจังหวัดตราด รวมทั้งบริเวณหมู่เกาะต่าง ๆ ด้วยรวมทั้งสิ้น 57 พื้นที่ พบว่ามีหอยทะเลแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่สำรวจ 618 ชนิด จัดเป็นหอยทะเลฝาคู่ 42 ครอบครัว 117 สกุล 322 ชนิด และกอยทะเลฝาเดี่ยว 54 ครอบครัว 115 สกุล 296 ชนิด ทั่งนี้ตัวอย่างหอยทะเลทั้งหมดได้ถูกจัดเก็บไว้ในระบบพิพิธภัณฑ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/864
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น