กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/666
ชื่อเรื่อง: ความหลากหลายทางชีวภาพของฟองน้ำจากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย: จังหวัดจันทบุรีและตราด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Biodiversity of sponges (demospongiae, porifera) from the Eastern Coast of Thailand : Chantha Buir and Trat provinces
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเมตต์ ปุจฉาการ
สุชา มั่นคงสมบูรณ์
กิติธร สรรพานิช
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ
ฟองน้ำ - - จันทบุรี
ฟองน้ำ - - ตราด
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างฟองน้ำจากถิ่นอาศัยต่าง ๆ ตามชายฝั่งทะเลในจังหวัดจันทบุรีถึงจังหวัดตราด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2549 รวมทั้งสิ้น 18 จุดสำรวจ การสำรวจใช้วิธีดำน้ำแบบผิวน้ำและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำในเวลากลางวัน พบฟองน้ำทั้งสิ้น 72 ชนิด จาก 11 อันดับ 37 วงศ์ และ 50 สกุล ในจำนวนนี้พบฟองน้ำที่พบครั้งแรกในน่านน้ำไทย จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ Placospongia melobesioides, Eurypon sp. "black" และ Rhabdermia sp. "brown" ฟองน้ำที่พบส่วนมากเป็นฟองน้ำที่พบมีการแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/666
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น