Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-9 จากทั้งหมด 9
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927)ศิริวรรณ ชูศรี; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง; วรกานต์ เสถียรวงศ์นุษา; สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
2558ผลของการเสริมกรดไขมันและวิตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่ออัตรารอด การเจริญเติบโต และพัฒนาการของลูกปลาแมนดาริน, Synchiropus splendidus (Herre,1927)ศิริวรรณ ชูศรี; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2555พัฒนาการ การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกันวรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ปรารถนา ควรดี; ภูติพงศ์ วงษ์สายตา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549ผลของความเข้มข้นและระยะเวลาในการฉีดซ้ำของฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน รีลิสซิ่ง ฮอร์โมน อนาลอกซ์ (Gonadotropin releasing hormone analogues) ชนิดออกฤทธิ์ นานในรูปแบบ ไมโครสเฟียร์ ต่อการวางไข่ของปลาการ์ตูนอานม้า Amphiprion polymnus (Linnaeus 1758)เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; วรเทพ มุธุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) ในระบบเลี้ยงเพื่อให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นวิรชา เจริญดี; วรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ชนะ เทศคง; ศิริวรรณ ชูศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) ในระบบเลี้ยงเพื่อให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นวิรชา เจริญดี; วรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ชนะ เทศคง; ศิริวรรณ ชูศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2556การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสวยงาม (กุ้งการ์ตูน, Hymenocerapicta) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์วรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; จารุนันท์ ประทุมยศ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; วิรชา เจริญดี; ธรรมศักดิ์ ถาพรพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556พัฒนาการ การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกันวรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; ปรารถนา ควรดี; ศิริวรรณ ชูศรี; มนัญทิญา ยิ้มเจริญ; อธิกพันธ์ ภูธนศิริชนิสรา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2556ธุรกิจการค้าสัตว์ทะเลสวยงามในกลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ของประเทศไทยวรเทพ มุธุวรรณ; เสาวภา สวัสดิ์พีระ; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; วิรชา เจริญดี; ปรารถนา เข็มทอง; อภิศักดิ์ เฮ่งพก; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล