กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1349
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสวยงาม (กุ้งการ์ตูน, Hymenocerapicta) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of propagation and culture techniques of the Harlequin shrimp (Hymenocera picta) for conservation and commercial production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรเทพ มุธุวรรณ
เสาวภา สวัสดิ์พีระ
จารุนันท์ ประทุมยศ
ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
วิรชา เจริญดี
ธรรมศักดิ์ ถาพรพันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้ง - - การเลี้ยง
กุ้งการ์ตูน
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: แผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสวยงาม (กุ้งการ์ตูน, Hymenocera picta) เพื่อการอนุรักษ์และการผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นแผนงานวิจัยที่มีความสอคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แผนงานวิจัยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการเพาะเลี้ยง ชายฝั่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนำไปสู่การแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง มีวัตถุประสงค์หลักของแผนงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งการ์ตูนสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ มีระยะเวลา การวิจัย 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 แผนงานวิจัยประกอบไปด้วย โครงการวิจัย 9 โครงการ ภายใต้ 5 แผนงานวิจัยย่อย ดังนี้คือ โครงการวิจัยที่ 1 การเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์ และพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของกุ้งการ์ตูน โครงการวิจัยที่ 2 การศึกษาพัฒนาการของคัพภะและของกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน โครงการวิจัยที่ 3 ผลของชนิดของอาหารและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตการสิบพันธุ์ และการผลิตตัวอ่อนของกุ้งการ์ตูน โครงการวิจัยที่ 4 การเจริญเติบโต และผลของการเสียรยางค์ ต่อการเจริญเติบโต และการงอกใหม่ของรยางค์ของปลาดาวแดงที่เป็นอาหารของกุ้งการ์ตูน โครงการวิจัยที่ 5 ผลของการเสริมกรดไขมันและไวตามินซีลงในแพลงก์ตอนสัตว์ต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน โครงการวิจัยที่ 6 ผลของการอนุบาลลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อนด้วย โคพีพอดต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน โครงการที่ 7 พัฒนาการการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน ที่อนุบาลด้วยระบบ การเลี้ยงที่แตกต่างกัน โครงการวิจัยที่ 8 ผลของอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย การเจริญพันธุ์ของกุ้งการ์ตูน ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยง และโครงการวิจัยที่ 9 ธุรกิจการค้าสัตว์ทะเลสวยงามในกลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ของประเทศไทย งบประมาณที่ได้รับรวมทั้งสิ้น 8,062,800 บาท จากการประเมินความสำเร็จและความคุ้มค่าด้านงบประมาณของแผนงานวิจัย แสดงให้เห็นว่าแผนงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสวยงามนี้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ ดังนี้คือ 1. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งการ์ตูน คณะผู้วิจัยสามารถวิจัยและพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงกุ้งการ์ตูนได้จนประสบผลสำเร็จ สามารถนำมาจัดทำเป็นวิธีปฏิบัติ สำหรับใช้ในการเผยแพร่สู่ผู้สนใจได้ 2. คณะผู้วิจัยสามารถนำเอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยไปเผยแพร่สู่ผู้สนใจ ด้วยการฝึกอบรม จำนวน 3 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 105 คน จากเป้าหมายที่กำหนด ไว้ 80 คน จนผู้เข้ารับการอบรม 42% (43 ราย) พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้จากแผนงานวิจัยนี้ไปทำการเพาะเลี้ยงกุ้งการ์ตูนต่อไป 3. เมื่อประเมินความคุ้มค่าด้านงบประมาณของแผนงานวิจัยแล้ว พบว่าสูงกว่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้ คือ 43 รายจากเป้าหมาย 4 ราย จากสมมติฐานที่ตั้งไว้คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 93,600,000 ถึง 154,800,000 บาทต่อปี จากงบประมาณที่ได้รับเท่ากับ 8,062,800 บาท
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1349
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น