กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1695
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) ในระบบเลี้ยงเพื่อให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of mass propagation of Cauliflower coral Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) in rearing system to maximise the production within a short rearing period
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิรชา เจริญดี
วรเทพ มุธุวรรณ
เสาวภา สวัสดิ์พีระ
ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
ชนะ เทศคง
ศิริวรรณ ชูศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: ปะการัง - -การขยายพันธุ์
ปะการังดอกกะหล่ำ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ในการหาขนาดและเทคนิคที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยวิธีการตัดแบ่งต่ออัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโตของปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis ในระบบเลี้ยง แบ่งชุดการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม (ชุดทดลอง) กลุ่มละ 2 แบบการวาง ชุดการ ทดลองละ 3 ซ้ำ โดยแบ่งชุดการทดลองที่ขนาดต่างกัน 3 ขนาด คือ ขนาด 0.5 เซนติเมตร 1 เซนติเมตร และ 1.5 เซนติเมตร แต่ละชุดแบ่งการวาง 2 แบบคือ แนวนอน และแนวตั้ง ระยะเวลาการทดลอง 120 วัน ผลการทดลองพบว่าการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมีผลต่ออัตราการรอดของปะการังดอกกะหล่ำ (P<0.05) แต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปะการังดอกกะหล่ำ โดยปะการังมีอัตราการรอดต่ำที่สุด (59.01+8.52) ที่ขนาด 0.5 เซนติเมตร ในแบบการวางในแนวนอน แตกต่างกับการขยายพันธุ์ที่ขนาด 0.5 เซนติเมตรในแนวตั้ง ขนาด 1 เซนติเมตรในแนวนอน 1 เซนติเมตรในแนวตั้ง 1.5 เซนติเมตรในแนวนอน 1.5 เซนติเมตรในแนวตั้ง ตามลำดับ ที่มีอัตรารอดเฉลี่ย (±SE) 92.68+4.38% 92.81+4.30% 97.74+3.20% 94.96+4.62% และ 99.17+.48% ตามลำดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองขนาดน้ำหนักของปะการังที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (±SE) 0.28+0.07% 0.27+0.05% 0.41+0.09% 0.40+0.10% 0.52+0.11% 0.55+0.14% สรุปได้ว่าขนาดที่เหมาะสมที่สุดในการขยายพันธุ์ ของปะการังดอกกะหล่ำแบบไม่อาศัยเพศคือ ขนาด 1.5 เซนติเมตร
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1695
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2559_003.pdf2.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น