Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 353
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ใบขลู่ผงเป็นสารผสมอาหารวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การเตรียม สมบัติ และการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ ของโฟมชีวภาพจากแป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง และแป้งข้าวโพดสุปราณี แก้วภิรมย์; ศิริเดช บุญแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาศักยภาพพืชสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งสู่มาตรฐานสากลสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; อรสา สุริยาพันธ์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ทรอสโทไคตริดส์จากระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี (ป่าชายเลน): ความหลากหลายทางชีวภาพและการคัดแยกเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์สมถวิล จริตควร; สุดารัตน์ สวนจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; กฤษณะ ชินสาร; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557การโคลนและสมบัติของยีนไลเปสจาก Bacillus sp. ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสประสิทธิภาพสูงพัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การตอบสนองทางพฤติกรรมและความทนทานต่อโลหะหนักของหอยโข่ง (Pila spp.) ที่เป็นชนิดพันธุ์พื้นเมืองและหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางการควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทยจันทิมา ปิยะพงษ์; ศศิธร มั่นเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปเพื่อเลี้ยงปูม้า (Portunus pelagicus) โดยพิจารณาจากขนาดและระดับโปรตีนบุญรัตน์ ประทุมชาติ; สกนธ์ แสงประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายแบบยั่งยืนเพื่อการค้าและการอนุรักษ์สุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีระพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเปลี่ยนแปลงสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่ขนาดต่าง ๆบุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์