กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17217
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สิทธิชัย บวชไธสง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.
คำสำคัญ: สถาบันอุดมศึกษา -- จดหมายเหตุ
จดหมายเหตุ -- ฐานข้อมูล
Humanities and Social Sciences
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์ -- การศึกษาการใช้
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17217
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter4.pdf2.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น