กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17217
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorขวัญชฎิล พิศาลพงศ์
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
dc.contributor.advisorนงเยาว์ เปรมกมลเนตร
dc.contributor.advisorอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
dc.contributor.authorสิทธิชัย บวชไธสง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.
dc.date.accessioned2024-02-07T09:23:56Z-
dc.date.available2024-02-07T09:23:56Z-
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17217-
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
dc.description.abstract-
dc.language.isoth
dc.language.isoen
dc.publisherมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectสถาบันอุดมศึกษา -- จดหมายเหตุ
dc.subjectจดหมายเหตุ -- ฐานข้อมูล
dc.subjectHumanities and Social Sciences
dc.subjectฐานข้อมูลแบบออนไลน์ -- การศึกษาการใช้
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
dc.titleการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
dc.title.alternative-
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternative-
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
dc.degree.nameศศ.ม.
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter4.pdf2.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น