กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17215
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการจัดบริการสังคมด้านการศึกษาของเด็กพิเศษ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญเชิด หนูอิ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ชญากานติ์ ภิญญากรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
คำสำคัญ: Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
เด็กพิเศษ -- การศึกษา
บริการสังคม
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17215
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bibliography.pdf575.84 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น