กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17196
ชื่อเรื่อง: การดำรงอยู่ของวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยเขมร (เขมรถิ่นไทย) ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยณรงค์ ศรีมันตะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ประเทิน มหาขันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.
คำสำคัญ: โป่งน้ำร้อน (จันทบุรี) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก'
กัมพูชา -- ความเป็นอยู่และประเพณี
โป่งน้ำร้อน (จันทบุรี) -- คติชาวบ้าน
Humanities and Social Sciences
กลุ่มชาติพันธุ์ -- ไทย -- โป่งน้ำร้อน (จันทบุรี)
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17196
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf569.24 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น