กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15078
ชื่อเรื่อง: การให้คำปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์เพื่อลดความเครียดของผู้ปกครองที่มีบุตรออทิสติก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ระพินทร์ ฉายวิมล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ภัทรพงศ์ สุขมาลี
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
คำสำคัญ: การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
Humanities and Social Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
จิตบำบัดแบบเกสตัลต์
ความเครียด (จิตวิทยา) -- การบำบัด
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
จิตวิทยาเกสตัลต์
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15078
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
chapter3.pdf257.06 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น