Walai2553-2557 หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 1818
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ : ความเชื่อรูปเคารพและบทบาทบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; หวัง, เกายอน, และอื่นๆ
2557การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิทธิชัย บวชไธสง, และอื่นๆ
2557การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนงเยาว์ เปรมกมลเนตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จารุวรรณ กันหาโนน, และอื่นๆ
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความก้าวร้าวทางกายของวัยรุ่นที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่มีความรุนแรงปริญญา เรืองทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปรัตถกร ยิ้มเนียม, และอื่นๆ
2557รูปแบบการจัดบริการสังคมด้านการศึกษาของเด็กพิเศษบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชญากานติ์ ภิญญากรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2557สังฆกรรมวิธีรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในจิตรกรรมฝาผนังวัดปทุมวนารามราชวรวิหารปรีดี พิศภูมิวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นฤมล สารากรบริรักษ์, และอื่นๆ
2557ความล้มเหลวของการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหามลพิษระหว่างโรงงานเจนโก้กับชุมชนเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เพ่ง บัวหอม, และอื่นๆ
2557อัตลักษณ์กับการปรับเปลี่ยนวิถีทางประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่นันท์ชญา มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เรณู วิชาศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พรรณิดา ขันธพัทธ์, และอื่นๆ
2557วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษากลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; โอฬาร ถิ่นบางเตียว; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิตรา สมบัติรัตนานันท์, และอื่นๆ
2557กลยุทธ์และรูปแบบการนำเสนอสารเพื่อการสื่อสารการตลาดในสื่อเฟสบุ๊คเพจของร้าน เพอร์ แคท คาเฟ่ คลับชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารยา ลาน้ำเที่ยง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2557รูปแบบกลยุทธ์ในการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการสุเมธ งามกนก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรัตน์ ไชยชมภู, และอื่นๆ
2557โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความต้องการในงาน ทรัพยากรในงาน ความเหนื่อยหน่ายกับสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษพูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; โอภาวิทย์ จั่นพา, และอื่นๆ
2557ลักษณะลาว : พลวัตและการดำรงอยู่ของศิลปกรรมไทย-ลาวในภาคตะวันออกตอนบนของประเทศไทยสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภูวษา เรืองชีวิน, และอื่นๆ
2557แนวคิดเชิงปรัชญาและกลวิธีการนำเสนอแนวคิดในนิยายวิทยาศาสตร์ของ วินทร์ เลียววาริณ.บุญเลิศ ยองเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ทัศนีย์ ทานตวณิช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุณฑริกา ขุนวิมล, และอื่นๆ
2557คติความเชื่อเรื่องพระศิวะในกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2325-2556)จิรัสสา คชาชีวะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีดี พิศภูมิวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ, และอื่นๆ
2557ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อกับแรงจูงใจในการใช้สื่อเฟสบุ๊คของผู้ใช้งานเฟสบุ๊คในประเทศไทยมนฤดี ธาดาอำนวยชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อธิพงศ์ แซ่ลี้, และอื่นๆ
2557การเปิดรับสื่อโฆษณา ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตประเภทเน็ตแบงค์ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จังหวัดชลบุรีอุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สินีนารถ อุมชัยชนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2557ความคิดเห็นต่อเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายผ่านเฟสบุ๊คสุกัญญา บูรณเดชาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชลวรรณ ศันสยะวิชัย, และอื่นๆ
2557การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ในประกาศภาษาอังกฤษออนไลน์ : กรณีศึกษา บริษัทซิเลซติกา (ประเทศไทย)สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นงพงา ประกิ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2557ปะคำ : วิถีชีวิตและการดำรงอยู่ของคนเลี้ยงช้างภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันท์ชญา มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เภา บุญเยี่ยม, และอื่นๆ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 1818