Walai2553-2557 หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 21 to 40 of 1818
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557เวชกรรมสังคมภูมิพลังผู้สูงวัย : วิถีชุมชนกับการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านตามแนวชายแดนไทยภาคเหนือภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศาสตรี เสาวคนธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร, และอื่นๆ
2557พิธีกรรมศพของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรีบุญเลิศ ยองเพ็ชร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญรอด บุญเกิด; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภัสวรรณ สุภาทิตย์, และอื่นๆ
2557การดำรงอยู่ของวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยเขมร (เขมรถิ่นไทย) ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีชัยณรงค์ ศรีมันตะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประเทิน มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์, และอื่นๆ
2557การศึกษาความเชื่อที่ปรากฎในวรรณกรรมประเภทกลอนสวด : กรณีศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดเรื่อง "พระเจ้าเข้าสู่นิพพาน"ประเทิน มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันท์ชญา มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มัชฌิมา วีรศิลป์, และอื่นๆ
2557ความเชื่อและพิธีกรรมการนับถือผีบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปรีดี พิศภูมวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิตกวี กระจ่างเมฆ, และอื่นๆ
2557ฮูปแต้ม : ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในเขตอีสานตอนกลางสุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปิยนัส สุดี, และอื่นๆ
2557ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทพ่าเกในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดียภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวรรณา กสิกรรม, และอื่นๆ
2557การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในบทโฆษณาในอนุสาร อ.ส.ท.สุกัญญา บูรณเดชาชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันทา ทองทวีวัฒนะ, และอื่นๆ
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การรับรู้คุณค่าตราสินค้าและพฤติกรรมการซื้อสินค้า H & M ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมนฤดี ธาดาอำนวยชัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สินีนุช สมคิด, และอื่นๆ
2557วัฒนธรรมธุรกิจไทยในบริบทสังคมวัฒนธรรมกัมพูชาอานนท์ ไชยสุริยา; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญเกื้อ ตั้งศรีตระกูล, และอื่นๆ
2557ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถเทลเลอร์กรณีศึกษาธุรกิจขนส่งสินค้า (โลจิสติกส์) ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีสมบัติ ธำรงสินถาวร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวิมล รื่นรมณ์วารี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2557พัทยา : จากวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เอกวิทย์ มณีธร; อาจารย์ที่ปรึกาาร่วม; สุจิรา กาลจักร, และอื่นๆ
2557การวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอและกลยุทธ์สารเพื่องานสื่อสารการตลาดผ่านบล็อกสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิมลภัทร์ ไวยณางค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
2557ความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภิญโญ คำศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2557ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อยาทาเล็บสีจากธรรมชาติอิทธิพลผู้นำความคิดในโลกออนไลน์ช่องทางสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคสมบัติ ธำรงสินถาวร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เมธาพร มอญเพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2557การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสมนึก ทองเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมัญญา พิมพาลัย, และอื่นๆ
2557คุณภาพชีวิตการทำงานตามการรับรู้และความคาดหวังของพนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษา บริษัท เค็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานบางปะกงสมนึก ทองเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประภาสิริ มั่นนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2557แนวทางการพัฒนาตนเองของผู้จัดการสาขาห้างค้าปลีกไทยที่เติบโตมาจากพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษาบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)วรรณวิชนี ถนอมชาติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชยุต สังข์สดศรี, และอื่นๆ
2557ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในจังหวัดระยองของผู้ปกครองสมบัติ ธำรงสินถาวร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปัทมาวดี ศิริประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2557ผลกระทบของร่างมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเรื่อง สัญญาเช่าต่ออัตราส่วนทางการเงินในด้านผู้เช่า : ?bกรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ; อาจารย์ที่ปรึกหลัก; ฝนทิพย์ กองสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี.
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 21 to 40 of 1818