การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 15
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การปกป้องระบบประสาทของสารสกัดขมิ้นชันสายพันธุ์ภาคตะวันออกของประเทศไทยในแบบจำลองโรคสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองสัตว์ทดลองปรัชญา แก้วแก่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2542การศึกษาปัญหาเพื่อสร้างรูปแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในภาคตะวันออกอาภรณ์ รัตนวิจิตร; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ความล่าช้าในการนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลของญาติผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันวิไลภรณ์ สว่างมงคล; เขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ความล่าช้าในการนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลของญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน : กรณีศึกษาเขมารดี มาสิงบุญ; วัลภา คุณทรงเกียรติ; วิไลภรณ์ สว่างมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ความเชื่อของภรรยาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของสามีที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง-; อินทิรา ลิ่มเชย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว.
2554ประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ระยะเฉียบพลัน-; กวินทร์นาฎ บุญชู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่.
2562ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนพรชัย จูลเมตต์; สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์; ฉวีวรรณ ชื่นชอบ; จิดาภา จุฑาภูวดล; กนิษฐา ภู่พวง, และอื่นๆ
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่ออาการของโรคหลอดเลือดสมองในญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันเขมารดี มาสิงบุญ; นิภาวรรณ สามารถกิจ; นิศาชล นุ่มมีชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง-; ประกอบพร ทิมพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ้ำพรชัย จูลเมตต์; นัยนา พิพัฒน์วณิชชา; ชัยยุทธ โคตะรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดชลบุรี-; ธัญญาภรณ์ ดาวนพเก้า; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน.
2549ผลการเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อระดับความเครียดและการปฏิบัติการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง-; บุศกร กลิ่นอวล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
2551ผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลและพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษาชุมชนอำเภอวังน้ำเย็น จ. สระแก้ว-; อัมราภรณ์ ภู่ระย้า; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2548ผลของโปรแกรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง-; เนตรลาวัณย์ เกิดหอม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
2549ผลของโปรแกรมส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลต่อความเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง-; สุวรรธนา จงห่วงกลาง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว