กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9995
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ้ำ= ?bFactors related to health behavior of elderly with recurrent stroke
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors relted to helth behvior of elderly with recurrent stroke
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรชัย จูลเมตต์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ชัยยุทธ โคตะรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมอง
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พยม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9995
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
59920045.pdf3.26 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น