การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เด็ก - - การดูแล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่ ที่ได้รับการผ่าตัดขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวณิตา ขวัญสำราญ; อารีรัตน์ งามทิพยพันธุ์; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2530การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบการใหัการศึกษาแก่บิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนในจังหวัดชลบุรีวิณี ชิดเชิดวงศ์; สมประสงค์ ประสงค์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548ปัจจัยทำนายพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรังจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของบิดามารดาเมื่อเด็กมีภาวะไข้ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; ศุภิศา ลี้มิ่งสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; ธันยมนย์ วงษ์ชีรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกในชีวิตของผู้ดูแลเด็กโรคธาลัสซีเมียที่บ้านในเขตภาคตะวันออกรัชนี สรรเสริญ; สุพัฒศิริ บุญยะวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรและความเครียดของการเป็นมารดาในมารดาที่มีบุตรเจ็บป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียจินตนา วัชรสินธุ์; นภัสวรรณ แก้วหลง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อความสามารถในการดูแลบุตรที่มีภาวะชักจากไข้สูงบงกช นิลอ่อน; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคตะวันออกจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; วรรณี เดียวอิศเรศ; นุจรี เนตรทิพย์; อารีรัตน์ ขำอยู่, และอื่นๆ
2548ภูมิปัญญาไทยในการดูแลบุตรป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงของมารดาที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี เขตจังหวัดชลบุรีมณีรัตน์ ภาคธูป; ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2542มหันตภัยจากการจับเด็กเขย่าอย่างรุนแรงยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552รูปแบบการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียนและชุมชนภาคตะวันออกสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สุจิตรา สมชิต; พัชรินทร์ พูลทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2542ศูนย์พัฒนาเด็กในออสเตรเลียนฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551อิทธิพลของการสนับสนุนจากสังคม การสนับสนุนจากครอบครัว และพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของครอบครัวที่มีต่อภาระของครอบครัวในการดูแลเด็กพิเศษมณีรัตน์ ภาคธูป; นุจรี ไชยมงคล; นภาพร ตูมน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์