กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3136
ชื่อเรื่อง: พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Pre-School Children in the Child Development Centers, Depaetment of Community Development in Eastern Area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จินตนา วัชรสินธุ์
มณีรัตน์ ภาคธูป
วรรณี เดียวอิศเรศ
นุจรี เนตรทิพย์
อารีรัตน์ ขำอยู่
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
สาขาการศึกษา
เด็ก - - การดูแล
เด็กก่อนเข้าเรียน
โรงเรียนอนุบาล
วันที่เผยแพร่: 2545
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3136
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-12.pdf2.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น