กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2995
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของการสนับสนุนจากสังคม การสนับสนุนจากครอบครัว และพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของครอบครัวที่มีต่อภาระของครอบครัวในการดูแลเด็กพิเศษ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Impact of support from society and family, and family coping behavior on burden of families caring for exceptional children
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มณีรัตน์ ภาคธูป
นุจรี ไชยมงคล
นภาพร ตูมน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ครอบครัว
พฤติกรรมการแก้ปัญหา
เด็กพิเศษ - - การดูแล
เด็ก - - การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2551
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2995
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p39-49.pdf206.99 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น