กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2995
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorมณีรัตน์ ภาคธูป
dc.contributor.authorนุจรี ไชยมงคล
dc.contributor.authorนภาพร ตูมน้อย
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:12Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:12Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2995
dc.language.isothth_TH
dc.subjectครอบครัวth_TH
dc.subjectพฤติกรรมการแก้ปัญหาth_TH
dc.subjectเด็กพิเศษ - - การดูแลth_TH
dc.subjectเด็ก - - การดูแลth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleอิทธิพลของการสนับสนุนจากสังคม การสนับสนุนจากครอบครัว และพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของครอบครัวที่มีต่อภาระของครอบครัวในการดูแลเด็กพิเศษth_TH
dc.title.alternativeImpact of support from society and family, and family coping behavior on burden of families caring for exceptional childrenen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue4
dc.volume16
dc.year2551
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page39-49.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p39-49.pdf206.99 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น