การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 387  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการธุรกิจโรงเรียนสอนขับรถในเขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีนนท์ สหายา; วิชิต ระจิตดำรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2550กระบวนการหลอมข้อมูลดาวเทียมที่ต่างรายละเอียดภาพและระบบบันทึกข้อมูล-; สุรัตน์ เจียรนัยวิวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
2550กระบวนการเรียนรู้และวิถีคิดของเกษตรกรบ้านท่าตะเภา จังหวัดตราด-; สดายุรัตน์ รามัญวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2565กระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรองรับโครงการเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)ธราพงษ์ การกระโทก
2555กลยุทธ์ และประสิทธิผลการทำการตลาดเชิงประสบการณ์ของเขาเขียวเอสตาเต้ แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท แอนด์ซาฟารี จังหวัดชลบุรีสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐิตา กัลศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด.
2559กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาหมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนุงนุช ศรีสุข; ศิริมา พิมแสนนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558กลยุทธ์การวางแผนสื่อของบริษัทตัวแทนวางแผนและซื้อสื่อในยุคดิจิทัลชมพูนุช ปัญญไพโรจน์; นภัสชญา ประวัติดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนนำเข้า : กรณีศึกษา วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ บริษัท Aชนิสรา แก้วสวรรค์; สิริลักษณ์ พาประจง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564กลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตที่สอดคล้องกับการทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; เจนวิทย์ นวลแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559การกระจายตัวของอุณหภูมิพื้นผิวในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังโรงงานจากข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 โดยใช้เทคนิคการจำแนกภาพเชิงวัตถุ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคามสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; นุชนาฎ บัวศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2557การกำจัดของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำในน้ำทิ้งอุตสาหกรรมด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก : การศึกษาความเป็นไปได้ระดับห้องปฏิบัติการธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มณฑล มุขทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2555การกำจัดซีโอดีในน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตฟิล์มโพลีเอสเตอร์ด้วยปฎิกิริยาเฟนตันธงชัย ศรีวิริยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาติ คชชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
2561การกำหนดปริมาณการผลิตและการจัดตารางการผลิตสำหรับกระบวนการปั้มขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงรถยนต์จักรวาล คุณะดิลก; รดาธร กิตติญาณนนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การกำหนดสูตรผสมในการผลิตเม็ดสีเอบีเอสคอมปาวด์ด้วยการออกแบบการทดลองกฤษดา ประสพชัยชนะ; กรรณิกา สิทธยางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2549การคำนวณต้นทุนผันแปรของรถบรรทุกหัวลาก-; เรณู เพชรพลากร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์.
2559การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีกฤษฎา นันทเพ็ชร; วัชระ ยาคุณ; กัณธนิก กานต์ธนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2557การจัดการระบบแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้ Non critical wave intersection เทคโนโลยีกรณีศึกษาโรงงานผลิตเข็มขัดนิรภัยรถยนต์ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง; อุเทน แก้วเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม -- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน.
2563การจัดการเชิงนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทยนพวรรณ พึ่งพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2558การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาวัดพุทไธศวรรย์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบุญชู บุญลิขิตศิริ; บุญเติม พันรอบ; ฐิติวัฒน์ เติมชัยธนโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2551การจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรแบบขนานภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรการผลิตกรณีศึกษา : อุตสาหกรรมผลิตสายไฟรถยนต์บรรหาญ ลิลา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัชชา คารอน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.