การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 102  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการธุรกิจโรงเรียนสอนขับรถในเขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีนนท์ สหายา; วิชิต ระจิตดำรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2565กระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์องค์ความรู้ในวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรองรับโครงการเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)ธราพงษ์ การกระโทก
2564กลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตที่สอดคล้องกับการทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; เจนวิทย์ นวลแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การกำหนดปริมาณการผลิตและการจัดตารางการผลิตสำหรับกระบวนการปั้มขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงรถยนต์จักรวาล คุณะดิลก; รดาธร กิตติญาณนนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2563การจัดการเชิงนวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทยนพวรรณ พึ่งพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561การจัดตารางการผลิตเครื่องจักรแบบขนานที่ลำดับงานมีผลต่อเวลาการตั้งเครื่องจักรในกระบวนการขึ้นรูปยางรถยนต์จักรวาล คุณะดิลก; อารดา ไชยโคตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การทดแทนอะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน ด้วยยางธรรมชาติในพอลิเมอร์ผสมพอลิคาร์บอเนตและพอลิคาร์บอเนตคอมโพสิตปิยฉัตร วัฒนชัย; สาวิตรี แก้วเกิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา: กรณีการจัดการขยะของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมเมทินา อิสริยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2560การประยุกต์หลักการดีเอ็มเอไอซี เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินพาณิชย์จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล; มโนรัตน์ จันทร์คำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราด้วยข้อมูลจากดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัดบลิคำไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; จินดา มูนละมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2560การประเมินศักยภาพในการต้านแบคทีเรียและการกระจายเชิงพื้นที่ของมะฮึก Clausena excavata Burm. f. ในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรีเอกรัฐ ศรีสุข; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; วัชราพร ธรรมโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การปรับปรุงคุณภาพการผลิตชุดเฟืองท้ายรถยนต์ โดยใช้แนวทาง ซิกซ์ ซิกม่าจักรวาล คุณะดิลก; ศุภชัย เจียบเกาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยแนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า : กรณีศึกษาตัวบังคับเลี้ยวจักรวาล คุณะดิลก; เบญจมาศ ด่านระงับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้แนวคิดการผลิตแบบโตโยต้า โรงงานกรณีศึกษา สายการผลิตแกนพวงมาลัยรถยนต์วรัตถา อุทยารัตน์; อภิชาติ วงค์กฎ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการประกอบยางรถยนต์จักรวาล คุณะดิลก; วราภรณ์ โคตรสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การผลิตฉนวนความร้อนจากเส้นใยใบเตยปะหนันและน้ำยางธรรมชาติอุษาวดี ตันติวรานุรักษ์; อามีนา ตำหิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การผลิตผงใยอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอสระจากเปลืกเสาวรสสีม่วงและการประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารจำลองสำหรับผู้สูงอายุวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; อนุสรา พลบจู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาระบบการสอนภูมิศาสตร์แบบภควันตภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทิพย์เกสร บุญอำไพ; พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; ภูชิศ สถิตย์พงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2565การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านซอฟต์สกิลสุขมิตร กอมณี
2561การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลสิริกรานต์ จันเปรมจิตต์; เสรี ชัดแช้ม; อนงค์นาถ ติ่งแตง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา