กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16088
ชื่อเรื่อง: การกำจัดซีโอดีในน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานผลิตฟิล์มโพลีเอสเตอร์ด้วยปฎิกิริยาเฟนตัน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สุชาติ คชชีพ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
คำสำคัญ: น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดสารประกอบอินทรีย์
โรงงาน -- การกำจัดของเสีย
Science and Technology
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (วศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16088
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น