การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง หญ้าทะเล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินความหลากหลาย ของสัตว์กลุ่มหอยในแนวหญ้าทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีกฤษนัยน์ เจริญจิตร; กาญจนา หริ่มเพ็ง; พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา; สมถวิล จริตควร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์, และอื่นๆ
2562การพัฒนาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum spp.) ในประเทศไทยปัทมา ศรีน้ำเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2563การศึกษาบทบาทของคาร์บอนสีน้ำเงินในหญ้าทะเลบริเวณ ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยปัทมา ศรีน้ำเงิน; วศิน ยุวนะเตมีย์; เพชรดา ปินใจ; สนธิชัย จันทร์เปรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, และอื่นๆ
2549การศึกษาสารสกัดเมทานอลของหญ้าทะเล Enhalus acoroides,Halodule pinifolia และ Halophila ovalis และสาหร่ายทะเล Dictyota sp.-; เนาวรัตน์ กองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมี
2551การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักในส่วนเหนือดินและส่วนใต้ดินของหญ้าทะเลชนิดต่าง ๆ จากเกาะลิบง จังหวัดตรัง-; ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2558การแพร่กระจายของหญ้าทะเล และความสัมพันธ์ระหว่างหญ้าทะเลกับสารอินทรีย์บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล; ชลี ไพบูลย์กิจกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
2562ปัจจัยของธาตุอาหารและซัลไฟด์ต่อมวลชีวภาพและการแพร่กระจายของหญ้าทะเลตามแนวชายฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีจริยาวดี สุริยพันธุ์; อนุกูล บูรณประทีปรัตน์; วิชญา กันบัว; โสภาวดี เมืองฮาม; ปราณี นนท์ชนะ, และอื่นๆ
2554สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2551-2553กิติธร สรรพานิช; ธีระพงศ์ ด้วงดี; สุเมตต์ ปุจฉาการ; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; อัญชลี จันทร์คง, และอื่นๆ
2561โครงการวิจัยการสะสมคาร์บอนของหญ้าทะเลที่มีผลต่อการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ศึกษาเขตศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรีปัทมา ศรีน้ำเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2547โครงสร้างสังคมสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี-; นพดล ค้าขาย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์.