การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก?'

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 73  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553กระบวนการขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนต้นแบบจังหวัดฉะเชิงเทราจันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดลใจ ถาวรวงศ์ ตันเจริญ,2515; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2551กระบวนการทางสังคมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา-; ประพนธ์ หลีสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2551กระบวนการทางสังคมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา-; ประพนธ์ หลีสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2552กระบวนการเกณฑ์และฝึกอบรมทหารกองประจำการกองทัพอากาศที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วชิระ ชาวหา, และอื่นๆ
2552กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในทศวรรษหน้า : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา-; สมชาย พันธเสน,2509; มหาวิทยาลัยบูรพา?xการออกนอกระบบราชการ,มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2556การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานครรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภคพนธ์ ศาลาทอง, และอื่นๆ
2556การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในภาคตะวันออก : พลวัตในบริบทสังคมไทยบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรารถนา แซ่อึ๊ง, และอื่นๆ
2549การนำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการแบบซิกซ์ ซิกม่า ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-; ศุภชัย สุวรรณกนิษฐ,2499; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2549การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศวีระวัฒน์ อุทัยรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุธรรม ธรรมทัศนานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2556การประยุกต์ทฤษฎีนิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์ในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกสมองเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุวดี รอดจากภัย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรากร เกรียงไกรศักดา, และอื่นๆ
2553การประยุกต์วิธีเกณฑ์การตัดสินใจแบบพหุคูณ-; ศุกรวรรณ แซ่อึ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2555การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้วบรรพต วิรุณราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อัฌชา กบัวเกษร, และอื่นๆ
2554การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรัตน์ ไชยชมภู, และอื่นๆ
2555การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาวจีนในประเทศไทย กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Ren, Zhiyuan,2526, และอื่นๆ
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสุขุม มูลเมือง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี อนันต์นาวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธารณ์ ทองงอก, และอื่นๆ
2548การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน-; วิเชียร พันธ์เครือบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2556การพัฒนาวิธีวินิจฉัยทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้โมเดลลำดับขั้นคุณลักษณะ : การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์กฤษณะ ชินสาร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทิพย์ ขำอยู่, และอื่นๆ
2554การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ปริญญา ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ลลิดา ธรรมบุตร, และอื่นๆ
2556การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอารมณ์ เพชรชื่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทร บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิไลลักษณ์ แก้วจินดา, และอื่นๆ
2557การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบเครื่องประดับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอารมณ์ เพชรชื่น; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุชาติ เถาทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มาริษา เทศปลื้ม, และอื่นๆ