กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16717
ชื่อเรื่อง: การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในภาคตะวันออก : พลวัตในบริบทสังคมไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญเชิด หนูอิ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ภารดี มหาขันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ปรารถนา แซ่อึ๊ง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
คำสำคัญ: อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ -- ลาว
การตั้งถิ่นฐาน -- ไทย (ภาคตะวันออก)
Humanities and Social Sciences
วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก?'
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
ชาติพันธุ์วิทยา -- ลาว
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16717
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bibliography.pdf1.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น