การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 322  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการสร้างความหมายให้กับรูปเคารพขนาดใหญ่มหึมาทางศาสนาระหว่าง พ.ศ. 2534-2557บุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปรีดี พิศภูมิวิถี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุสรา จิตตเกษม, และอื่นๆ
2558กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสโดยใช้วัดเป็นฐาน : ?bกรณีศึกษาวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กิจผจญ แมตเมือง, และอื่นๆ
2559การกระจายตัวของอุณหภูมิพื้นผิวในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังโรงงานจากข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 โดยใช้เทคนิคการจำแนกภาพเชิงวัตถุ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคามสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แก้ว นวลฉวี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นฤมล อินทรวิเชียร, และอื่นๆ
2559การกำหนดจุดตัดที่เหมาะสมของดัชนีฮาร์พ-โฮแกน สำหรับตรวจจับการลอกคำตอบในแบบทดสอบเลือกตอบปิยะทิพย์ ประดุจพรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Nungruthi Mkwtht; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2556การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2556การจัดการภัยพิบัติในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2550การจัดการระบบงานคุณภาพขององค์การปฏิบัติดีเยี่ยมในประเทศไทย-; วัชระ ยาคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.
2559การตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวของนาข้าวตามระยะการเจริญเติบโตโดยใช้ช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียม : กรณีศึกษา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา = Detection of rice field temperature for stages of growth using thermal infrared bands from satellite data : ?bcase study of Bang Nam Priao district, Chachoengsao province, Thailandสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แก้ว นวลฉวี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นฤมล อินทรวิเชียร, และอื่นๆ
2558การตรวจสอบการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยแผนภูมิควบคุม Tukey ปรับแก้ร่วมกับตัวแบบเชิงฤดูกาล Arimaสุชาดา กรเพชรปาณี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จตุภัทร เมฆพายัพ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา.
2559การตรวจสอบความแปรปรวนดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบเลวีนแบบปรับใหม่Sudpun Ajkl; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรี วงษ์เกษม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2559การตรวจสอบอิทธิพลของความลำเอียงจากวิธีร่วมที่มีต่อความเที่ยงตรงของโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยการประยุกต์ใช้วิธีการ SMFA & MMFA : กรณีศึกษาโมเดลคุณภาพชีวิตในการทำงานวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; Mny Surt; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2559การบริหารจัดการคลองสำโรงจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แก้ว นวลฉวี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมภพ อินทสุวรรณ, และอื่นๆ
2558การประมาณค่าการระเหยน้ำโดยใช้ตัวประมาณค่าแบบอัตราส่วนที่ปรับใหม่เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรี วงษ์เกษม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชนัญกาญจน์ แสงประสาน, และอื่นๆ
2559การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินมวลชีวภาพป่าดิบเขาต่ำอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่สุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี, และอื่นๆ
2558การประยุกต์โมเดลการตอบสนองข้อสอบในการพัฒนามาตรวัดความสุขของคนไทย : การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สมพร สุทัศนีย์; cมรว; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, และอื่นๆ
2552การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา-; จุรี ทัพวงษ์,2495; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.
2559การพยากรณ์อุปสงค์การส่งออกยางพาราของไทยไปประเทศมาเลเซียโดยวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบใหม่เสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Krongthip Nmthnom; กิดาการ สายธนู; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม, และอื่นๆ
2559การพัฒนากระบวนการบำบัดด้วยทฤษฎีสนามแห่งความคิดต่อการลดความบกพร่องในการบริหารจัดการศักยภาพของสมองของวัยรุ่นผู้ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่แรกเกิดสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ระพินทร์ ฉายวิมล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นัยพินิจ คชภักดี, และอื่นๆ
2557การพัฒนากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้านในกลุ่มชาวไทยกูย อีสานใต้ศรีวรรณ ยอดนิล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์, และอื่นๆ
2564การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโดยบูรณาการแนวการสอนวรรณกรรมสัมพันธ์ร่วมกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เด่นชัย ปราบจันดี; จันทร์พร พรหมมาศ; ศิรารัตน์ ปิงเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์