การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 35  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การคัดเลือกจุลินทรีย์จากแหล่งในประเทศไทยที่ผลิตเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสสลายแป้งมันสำปะหลัง-; ลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2549การคัดเลือกยีสต์ที่เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอลจากน้ำตาลที่ได้จากการย่อยแป้งมันสำปะหลัง-; คุณากร เชื้อสุวรรณ์,2524; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
2560การตรวจสอบสารพันธุกรรมของพืชในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปด้วยเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ชูตา บุญภักดี; นิจรดา ย๊ะหมื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การทำนายกลไกการอักเสบด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายโดยเทคนิคทางชีวสารสนเทศกล่าวขวัญ ศรีสุข; พิทักษ์ สูตรอนันต์; ฐิติรัตน์ นุชศิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การทำนายกลไกการอักเสบด้วยการวิเคราะห์เครือข่ายโดยเทคนิคทางชีวสารสนเทศกล่าวขวัญ ศรีสุข; พิทักษ์ สูตรอนันต์; ฐิติรัตน์ นุชศิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2545การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตสีย้อมและการย่อยสลายสีย้อมกลุ่มอะโซบางชนิดโดยจุลินทรีย์ผสมสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุดารัตน์ สวนจิตร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศิริโฉม ทุ่งเก้า, และอื่นๆ
2549การประยุกต์ใช้โพรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)-; พัทธนันท์ ธนัทพงศ์พลิน,2521; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2563การผลิตมวลเซลล์ Bacillus sp. ที่ความเข้มข้นสูงด้วยการเพาะเลี้ยงแบบกะเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; จตุพร สุขหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การผลิตมวลเซลล์ Bacillus sp. ที่ความเข้มข้นสูงด้วยการเพาะเลี้ยงแบบกะเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; จตุพร สุขหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตอัลคาไลน์โปรตีเอสจากเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดินโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงแบบเติมกะกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; กัญญาวีร์ คูคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การผลิตเซลล์ความเข้มข้นสูงด้วยการเพาะเลี้ยงแบบกะโดยการใช้แหล่งคาร์บอนความเข้มข้นสูงเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขวัญฤทัย มาลัยเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2552การผลิตเอธานอลอย่างต่อเนื่องผ่านปฎิกรณ์แบบท่อยาวต่อจากการย่อยแป้งอย่างต่อเนื่องโดยการใช้ท่อผสมที่ไม่มีการเคลื่อนไหว-; เสาวนีย์ เวียงนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
2554การระบาดและสัณฐานวิทยาของโปรโตซัวปรสิต Nematopsis sp. ในกุ้งกุลาลาย (Penaeus semisulcatus) จากแหล่งสะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี-; ปณิธี หนูน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2561การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนจากข้อมูลไมโครอาร์เรย์ของเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโพพอลิแซกคาไรด์กล่าวขวัญ ศรีสุข; พิทักษ์ สูตรอนันต์; เหมือนฝัน โวหารกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การวิเคราะห์โปรตีโอมในเซลล์อสุจิของหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cuccullataสุทิน กิ่งทอง; กุลนิษฐ์ ถนอมจิตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การศึกษาอนุกรมวิธานของไบรโอซัวทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; บรรณวิชญ์ แพงสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตไซเดอโรฟอร์และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของแอคติโนมัยสีทที่คัดแยกจากมูลไส้เดือนและผักบุ้งทะเล กับแบคทีเรียซูโดโมแนส พูติด้า ภายใต้สภาวะความเค็มเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; ทิราภรณ์ กนกฉันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563การศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตพืชของแอคติโนมัยสีทกับแบคทีเรีย Pseudomonas putida ในข้าวภายใต้สภาวะความเค็มเศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; จิราวรรณ สิทธิสวนจิก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2548การสลายเซลล์ด้วยด่างอย่างต่อเนื่องผ่านท่อผสมที่ไม่มีการกวนเพื่อผลิตพลาสมิดสำหรับยีนบำบัด-; ธัญวัฒน์ กาญจนศร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ.
2548การสลายแป้งให้เป็นน้ำตาลในปฎิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวน-; ฉวีวรรณ สว่างวัน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ