การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 859  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งในองค์การของผู้บริหารโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; ดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสโดยใช้วัดเป็นฐาน : กรณีศึกษาวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ธร สุนทรายุทธ; ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์; กิจผจญ แมตเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561กลยุทธ์การพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดจันทบุรีสมพงษ์ ปั้นหุ่น; สุเมธ งามกนก; จเร พัฒนผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2สมุทร ชำนาญ; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; แสงเดือน อาจหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การจัดการความขัดแย้งของครูในโรงเรียนกลุ่มอำเภอเมือง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ภารดี อนันต์นาวี; สถาพร พฤฑฒิกุล; ศศิวิมล ศศิวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุรัตน์ ไชยชมภู; พงศ์เทพ จิระโร; พนิดา มากสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ธร สุนทรายุทธ; รติพร แสนรวยเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17ชัยพจน์ รักงาม; วันวิสา นาโสม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มเกาะจันทร์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สุเมธ งามกนก; พิมวิพา ทายประโคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5สุรัตน์ ไชยชมภู; พิมพ์วรีย์ ใจสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนนิคมพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; ศิรินทร คงเรืองศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ประยูร อิ่มสวาสดิ์; สมนึก ทองเอี่ยม; สุมัทนา อ่องจำปา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546การดำเนินงานของโรงเรียนตามภารกิจการปฎิรูปการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่นำร่องปฎิรูปการศึกษาชลบุรีชารี มณีศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนีย์ แก้วอุไร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2561การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับประถมวัยของโรงเรียนขนาดกลางในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1สมนึก ทองเอี่ยม; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; ทิพย์วิมล กุมภะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2สมนึก ทองแก้ว; รจสุคน ดีประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การดำเนินงานและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; ศิริรัตน์ เกตุประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การตัดสินใจของผู้ปกครองในกากรส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อรอนงค์ นวลตาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดประยูร อิ่มสวาสดิ์; จีราวรรณ ไหวดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาโรงเรียนศรีราชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สุเมธ งามกนก; ธนพล ชัยชนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนบ้านมาบลำบิด (สง่าอุทิศ)ประยูร อิ่มสวาสดิ์; พัชรวรรณ ผลิผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์