การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 201  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารกรณีศึกษา บริษัท อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุเมธ คุตติวรัญญู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2558การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดย่อมตามการรับรู้ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ไดนามิค สปริง จำกัดสมนึก ทองเอี่ยม; พิมพ์วรา สารพรวิสิฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2550การจัดการเวลาและเวลาที่ใช้ของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี-; ณัฐพัชร์ วิศรียา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2550การจัดตั้งสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออก : กรณีศึกษาสหภาพแรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)สมศรี ศิริไหวประพันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธรรมศักดิ์ อภิบาลวรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การจัดตั้งและการดำเนินงานของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดชลบุรี : การวิจัยแบบผสมพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนพนธ์ ศรีทอง, และอื่นๆ
2550การบริหารความเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในเมืองพัทยาเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ-; รจนารถ ละมุลตรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2552การบริหารค่าตอบแทนและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานสายงานธุรกิจโครงข่าย กรณีศึกษา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)-; หทัยทิพย์ วงศ์สวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2552การบริหารค่าตอบแทนและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานสายงานธุรกิจโครงข่าย กรณีศึกษา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)-; หทัยทิพย์ วงศ์สวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การบริหารผลการปฏิบัติงาน : ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทรภร วรกุลรัตนา, และอื่นๆ
2555การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณะ วิจิตร, และอื่นๆ
2559การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านพฤติกรรมตามแนวคิดของเคิร์กแพทริก : กรณีศึกษาการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำยุคดิจิทัลพรรัตน์ แสดงหาญ; อภิญญา อิงอาจ; ณภัค ธนเดชะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การประเมินสภาพการดำเนินงานและเป้าหมายที่คาดหวังโครงการสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกสมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลผจง อุดรพิมพ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุญญตา นามตาปี, และอื่นๆ
2556การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปาริชาต อมรรัตน์น้ำหนึ่ง, และอื่นๆ
2560การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีโอฬาร ถิ่นบางเตียว; ทองสิน สัตยาพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2551การมีส่วนร่วมของพนักงานตามนโยบายของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานใหม่ : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ฯ สาขาภาคตะวันออกวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิริณัฎฐ์ วรทวีศรีมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2550การรับรู้ของสมาชิกสหกรณ์ต่อคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์อูเบะ (ประเทศไทย) จำกัดวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรักษาหลัก; เด่นชัย พุกนาค,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2549การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน : กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)-; อัจฉรา ศรแก้วดารา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2556การรับรู้ต่อการจัดการความรู้ของพนักงานโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชากัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุจิตรา เทอดธีระกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2552การรับรู้ภาวะผู้นำกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในสายงานปฏิบัติการกรณีศึกษา : บริษัทผู้รับกระทำการออกของแทนผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของแห่งหนึ่งในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-; ปัชชาวดี อุ่นอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่คาดหวังของบุคลากร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วทัญญู สุวรรณเศรษฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์นิตย์ พันธุมะโอภาส, และอื่นๆ