กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6555
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: People’s prticiption in the dministrtion of Njomtien subdistrict locl municiplity, Stthip district, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โอฬาร ถิ่นบางเตียว
ทองสิน สัตยาพันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: เทศบาล -- การบริหาร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นของประชาชนเขตเทศบาลตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและ 3. เพื่อเป็นประโยชน์ของการศึกษาในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 400 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วนจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีในปี 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้น ผลการศึกษาตามข้อค้นพบ ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในด้านร่วมปฏิบัติกิจกรรมมากรองลงมาคือมีส่วนร่วมในด้านร่วมวางแผน และเสนอแนวทางการพัฒนา (ร่วมคิด) และมีส่วนร่วมในด้านร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับปานกลาง ข้อค้นพบ ข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ตามสมมติฐานคือ ประชาชนในเขตพื้นที่การบริหารงานของ เทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลแตกต่างกัน
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (ร.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6555
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น