กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16685
ชื่อเรื่อง: การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารกรณีศึกษา บริษัท อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรรัตน์ แสดงหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
สุเมธ คุตติวรัญญู
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การบริหารความขัดแย้ง
ผู้บริหาร -- การตัดสินใจ
Humanities and Social Sciences
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (กจม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16685
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
53920698.pdf1.4 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น