การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ภูมิสารสนเทศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การกำหนดนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัฌชา กบัวเกษร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; บรรพต วิรุณราช, และอื่นๆ
2553การจัดการหาแหล่งปลูกปาล์มน้ำมันโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และข้อมูลระยะไกลของจังหวัดสระแก้วสิรินารี เงินเจริญ; ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ; บุญชู มั่งคั่ง; เสรี ชิโนดม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาดัชนีพืชพรรณและความชื้นในการวิเคราะห์ความแห้งแล้งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพิชิตพร ผลเกิดดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2558การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรีสุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณรงค์ พลีรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี, และอื่นๆ
2560การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราด้วยข้อมูลจากดาวเทียม กรณีศึกษา จังหวัดบลิคำไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชานลาวจินดา มูนละมณี; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; นฤมล อินทรวิเชียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2559การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินมวลชีวภาพป่าดิบเขาต่ำอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่สุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี, และอื่นๆ
2559การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาความเหมาะสมเชิงพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ำมันของจังหวัดชลบุรีณรงค์ พลีรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อติวิชญ์ มิตรงาม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์.
2555การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้วบรรพต วิรุณราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อัฌชา กบัวเกษร, และอื่นๆ
2552การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินผลผลิตปลาในกระชัง กรณีศึกษา : คลองนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เชิดชาย ศรีวงษ์, และอื่นๆ
2558การพัฒนา Web map services เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดณรงค์ พลีรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; แก้ว นวลฉวี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นฤมล อินทรวิเชียร, และอื่นๆ
2560การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิอากาศ ความหนาแน่นของบ้านเรือนและอัตราการระบาด เพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีจันทนีย์ บุญมามีพูล; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; แก้ว นวลฉวี; ณรงค์ พลีรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
2557เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยลิขิต น้อยจ่ายสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562โครงการการประเมินกลยุทธ์ i-Hotel และเขตศักยภาพทำเลที่เหมาะสมของธุรกิจ โรงแรมบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์; กฤษนัยน์ เจริญจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์