การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง ฟิล์มบาง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาฟิล์มถนอมอาหารด้วยอนุภาคโลหะออกไซด์ขนาดนาโนไพลิน เงาตระการวิวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวสเตนเลสด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนด้วยเทคนิค รีแอคทีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง สำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2553การวิจัยและพัฒนาการเคลือบผิวสเตนเลสด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนด้วยเทคนิครีแอคทีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริง สำหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์สุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การเตรียมชั้นเคลือบแข็งของสารประกอบไนไตรด์สามชนิดด้วยเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอริงแบบร่วมสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; อดิศร บูรณวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเตรียมชั้นเคลือบแข็งของโครเมียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ ด้วยวิธีรีแอคทีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงอดิศร บูรณวงศ์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเตรียมฟิล์มบางต้านการกัดกร่อนซึ่งเคลือบด้วยกระบวนการ PVDนิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเตรียมฟิล์มบางนาโนของ TiOxNx สำหรับประยุกต์ในกระจกทำความสะอาดตัวเองสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556การเตรียมฟิล์มบางใสนำไฟฟ้าด้วยเทคนิค รีแอคตีฟ แมกนีตรอน สปัตเตอริงกัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; อรรถพล เชยศุภเกตุ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางวานาเดียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิครีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; อดิศร บูรณวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไททาเนตที่เคลือบด้วยวิธีแอคตีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; จินดาวรรณ ธรรมปรีชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรด์ที่เคลือบ ด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซีแมกนีตรอน โคสปัตเตอริงอดิศร บูรณวงศ์; สิทธิวัฒน์ อุ่นจิตร; สุรสิงห์ ไชยคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมไนไตรด์โครงสร้างนาโนที่เคลือบด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงจากเป้าสารเคลือบแบบอัลลอยนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อดิศร บูรณวงศ์; สุวรรณี พัดศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางไทเทเนียมโครเมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อำพล ฑีฆบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564การเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทสและเฟสรูไทล์สุรีย์ ทองวณิชนิยม; อดิศร บูรณวงศ์; เมธี จันทโรปกรณ์
2557ผลการอบชุบทางความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิครีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงธนัสถา รัตนะ; อรรถพล เชยศุภเกตุ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ผลของกระแสสปัตเตอริงต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อมรรัตน์ คำบุญ; ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ; อดิศร บูรณวงศ์
2557ผลของกระแสเซอร์โคเมียมคาโทดที่มีต่อสมบัติของฟิล์มบางโครเนียมเซอร์เมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิคครีแอกทีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิฑิตอนันต์; อดิศร บูรณวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558ผลของกระแสโคเมียมคาโทดที่มีต่อสมบัติของฟิล์มบางไทเทเนียมโครเมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิคครีแอกทีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อดิศร บูรณวงศ์; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557ผลของความดันย่อยไนโตรเจนต่อสมบัติทางโครงสร้างและทางไฟฟ้าของฟิล์มบางไทเทเนียมทังสเตนไนไตรด์กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล; ภัททิรา หอมหวล; จิราภรณ์ พงษ์โสภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551ผลของความต่างศักย์ไบแอสต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ สปัตเตอริง ที่มีผลต่อการเกิดอปาไทท์-; อมรรัตน์ คำบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์