กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4591
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทสและเฟสรูไทล์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Comparison of antibacterial ability of Anatase and Rutile TiO2 thin films
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุรีย์ ทองวณิชนิยม
อดิศร บูรณวงศ์
เมธี จันทโรปกรณ์
คำสำคัญ: การยับยั้งแบคทีเรีย
ฟิล์มบาง
ไทเทเนียมไดออกไซด์
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ศึกษาฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) โครงสร้างระดับนาโนเคลือบบนแผ่นซิลิคอนและกระจกสไลด์ที่เป็นวัสดุรองรับด้วยเทคนิควิธีรีแอคทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความ สามารถในการยังยั้งแบคทีเรียของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทสและเฟสรูไทล์ โดยนาฟิล์มที่เคลือบได้ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้ โครงสร้างผลึกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) โครงสร้างจุลภาคและความหนาวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อีมิสชัน (FE–SEM) และค่าการส่งผ่านแสงวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัลตร้าไวโอเลต– วิสิเบิล สเปคโทรโฟโตมิเตอร์ (UV–Visible Spectrophotometer) ผลการศึกษาพบว่า เฟสของฟิล์มที่เคลือบได้แปรตามความดันรวมขณะเคลือบที่เพิ่มขึ้นจากเฟสรูไทล์เป็นเฟสอนาเทส โดยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทส มีขนาดผลึก 43 nm ความหนา 150 nm และค่าการส่งผ่านแสงในช่วงที่ตามองเห็นประมาณ 75% พื้นผิวมีลักษณะก่อตัวเป็นเกรนแบบเรียวแหลมกระจายทั่วผิวหน้าของฟิล์ม และมีช่องว่างระหว่างเกรนซึ่งสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ส่วนฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสรูไทล์ มีขนาดผลึก 20 nm ความหนา 143 nm และค่าการส่งผ่านแสงในช่วงที่ตามองเห็นประมาณ 65% พื้นผิวมีลักษณะก่อตัวเป็นเกรนแบบกลุ่มก้อนกลมมนกระจายตัวต่อเนื่องทั่วผิวหน้าของฟิล์ม และไม่มีช่องว่างระหว่างเกรน เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้ง Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ด้วยกระบวนการ โฟโตคะตะไลติกโดยใช้แสงอัลตร้าไวโอเลตชนิดเอ (UVA) พบว่า กระจกสไลด์ที่เคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟส อนาเทสและเฟสรูไทล์ มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียเพิ่มขึ้นตามเวลาในการฉายแสงอัลตร้าไวโอเลตชนิดเอ และสามารถยับยั้ง Escherichia coli ได้ดีกว่า Staphylococcus aureus โดยฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทสสามารถยับยั้ง Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ได้ดีกว่าเฟสรูไทล์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4591
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
sci26n3p1390-1408.pdf1.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น