กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1836
ชื่อเรื่อง: การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางวานาเดียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิครีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation and characterization of vanadium nitride thin film deposited by reactive magnetron sputtering technique
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุรสิงห์ ไชยคุณ
นิรันดร์ วิทิตอนันต์
อดิศร บูรณวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กระแสไฟฟ้า
ฟิล์มบาง
รีแอคทีฟสปัตเตอริง
วาเนเดียมไนไตรด์
อัตราไหลแก๊สไนโตรเจน
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ฟิล์มบางวาเนเดียมไนไตรด์ (VN) เคลือบบนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอน ด้วยวิธีรีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง เพื่อศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนและกระแสไฟฟ้าต่อโครงสร้างฟิล์ม ลักษณะเฉพาะของฟิล์มที่เคลือบได้ศึกษาด้วยเทคนิค XRD, AFM, EDS และ FE-SEM ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกแบบเฟซเซนเตอร์คิวบิค (fcc) ที่ระนาบ (111), (200), (220) และ (311) ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 89-5265 โครงสร้างของฟิล์มที่เคลือบได้แปรตามอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนและกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการเคลือบ โดย (1) กรณีแปรค่าอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน ขนาดผลึกมีค่าลดลงจาก 77 nm เป็น 47 nm เมื่อเพิ่มอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน ส่วนความหนาและความหยาบผิวมีค่าลดลงจาก 1415 nm เป็น 859 nm และ 26 nm เป็น 12 nm ตามลำดับ โดยค่าคงที่แลตทิซมีค่าในช่วง 4.107 – 4.127 Å ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ภาคตัดขวางแสดงให้เห็นว่าฟิล์มมีโครงสร้างแบบคอลัมนาร์และมีลักษณะแน่นมากขึ้นตามอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน ฟิล์มที่เคลือบได้มีวาเนเดียมและไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบในอัตราส่วนต่าง ๆ แปรค่าตามอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน และ (2) กรณีแปรค่ากระแสไฟฟ้า ขนาดผลึกมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 58 nm เป็น 76 nm เมื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้า ส่วนความหนาฟิล์มมีค่าเพิ่มขึ้น จาก 443 nm เป็น 1415 nm ขณะที่ความหยาบผิวมีค่าลดลงจาก และ 26 nm เป็น 12 nm โดยค่าคงที่แลตทิซมีค่าในช่วง 4.107 – 4.118 Å ผลการวิเคราะห์ภาคตัดขวางแสดงให้เห็นว่าฟิล์มมีโครงสร้างแบบคอลัมนาร์ ฟิล์มที่เคลือบได้มีวาเนเดียมและไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบในอัตราส่วนต่าง ๆ แปรค่าตามกระแสไฟฟ้า
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1836
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2565_200.pdf16.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น