กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2633
ชื่อเรื่อง: การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรด์ที่เคลือบ ด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซีแมกนีตรอน โคสปัตเตอริง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation and characterization of CrVN thin films deposited by reactive dc magmetron co-sputtering
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อดิศร บูรณวงศ์
สิทธิวัฒน์ อุ่นจิตร
สุรสิงห์ ไชยคุณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ฟิล์มบาง
รีแอคตีฟ โคสปัตเตอริง
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
โครเมียมวาเนเดียมไนไตรด์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: ฟิล์มบางโครเมียมวาเนเดียมไนไตรด์ (CrVN) ถูกเคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟ ดีซีแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงบนกระจกสไลด์และซิลิกอน เพื่อศึกษาผลของกระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์ของเปาวาเนเดียม (IV) ต่อโครงสร้างผลึก ลักษณะพื้นผิวและความหนาของฟืล์ม ด้วยเทคนิค XRD และ AFM ตามลําดับ ผลการศึกษาพบว่าค่ากระแสไฟฟ้าในการสปัตเตอร์เปาวาเนเดียมมีผลโดยตรงต่อโครงสร้างผลึก ลักษณะพื้นผิวและความหนาของฟิล์ม ฟิล์มที่ได้แสดงโครงสร้างผลึกของวาเนเดียมไนไตรด์ ระนาบ(222) (400) และ (404) ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มที่ได้มีค่าในช่วง 883 -1048 นาโนเมตร และ 3.75-4.96 นาโนเมตรตามลําดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2633
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
78-86.pdf1.27 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น