การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง พยาบาลวิชาชีพ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาตัวบ่งชี้และครื่องมือประเมินประสิทธิผลโครงการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพ : การประยุกต์แนวคิดโมเดลเคิร์กแพททริคและการประเมินโดยใช้ทฤษฎีเป็นฐานสมพงษ์ ปั้นหุ่น; พงศ์เทพ จิระโร; สุวิมล ว่องวาณิช; สุเทพ ธุระพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การรับรู้สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาตติรัตน์ สุวรรณสุจริต; พิริยา ศุภศรี; สุวรรณี มหากายนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพากฤษณา นรนราพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณลักษณะของงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดชลบุรีนุจรี ไชยมงคล; อารีรัตน์ ขำอยู่; ยุพเรศ มาตาพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560คุณภาพชีวิตการทำงาน พฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครวรรณี เดียวอิศเรศ; อารีรัตน์ ขำอยู่; สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยทำนายความสามารถด้านความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรีโสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม; อารีรัตน์ ขำอยู่; จริญญา บุญรอดรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชนัดดา แนบเกษร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ดลฤดี โฉมจังหวัด, และอื่นๆ
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ Generation Y โรงพยาบาลแห่งหนึ่งวรรณี เดียวอิศเรศ; อารีรัตน์ ขำอยู่; บุญช่วย ศิลาหม่อม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชลบุรีสมสมัย รัตนกรีฑากุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นิสากร ชีวะเกตุ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รักษ์สุดา ชูศรีทอง, และอื่นๆ
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองอุษณากร ทาวะรมย์; จีรวัฒน์ ไพใหล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยองอุษณากร ทาวะรมย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จีรวัฒน์ ไพใหล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2560ผลการใช้รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพต่อการรับรู้ความมีคุณค่าในตนเองของหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; สหัทยา รัตนจรณะ; ขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของการใช้รูปแบบการบริการการพยาบาลเชิงวิชาชีพต่อการรับรู้บทบาทมารดาครรภ์แรกที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; สหัทยา รัตนจรณะ; สุทัศนา ลิขิตกุลธนพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกสหัทยา รัตนจรณะ; นุจรี ไชยมงคล; รักชนก คำมะนาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561มาตรฐานพยาบาลที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในพัทยานนท์ สหายา; ภัทรียา ผันประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561มาตรฐานพยาบาลที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในพัทยานนท์ สหายา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรียา ผันประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร.
2561สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออกวรรณี เดียวอิศเรศ; อารีรัตน์ ขำอยู่; นราตรี อภิชัยเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์