กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6521
ชื่อเรื่อง: คุณภาพชีวิตการทำงาน พฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Qulity of work life, ethicl ledership behviours, nd orgniztionl commitment mong professionl nurses in privte hospitls, bngkok
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณี เดียวอิศเรศ
อารีรัตน์ ขำอยู่
สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ -- การทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ความยึดมั่นผูกพันพันต่อองค์การเป็นประเด็นสำคัญของแนวคิดการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ เพราะความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเป็นตัวชัวัดลักษณะความสัมพันธ์ขององค์การและบุคลากร ดังนั้นการวิจัยเชิงบรรยายและหาความสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร จำนวน 142 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง แบบง่ายเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต การทำงานพฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำ และความยึดมั่นผูกพันธ์ต่อองค์การโดยผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .95, .98 และ .93 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.46, SD = .67) คุณภาพชีวิตการทำงาน และพฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำ โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 3.56, SD = .52) และ M = 3.84, SD = .68 ตามลำดับ) คุณภาพชีวิตการทำงาน และพฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำ มีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับปานกลางกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .621, p< .01, r = .458, p < .01 ตามลำดับ) ผลการวิจัยนี้เสนอแนะว่า ผู้บริหารทางการพยาบาลควรส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ และพฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำอย่างต่อเนื่องเพื่อธำรงรักษาพยาบาลวิชาชีพให้คงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)-- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6521
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น