กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6521
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorวรรณี เดียวอิศเรศ
dc.contributor.advisorอารีรัตน์ ขำอยู่
dc.contributor.authorสุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2023-05-12T03:01:41Z
dc.date.available2023-05-12T03:01:41Z
dc.date.issued2560
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6521
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)-- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
dc.description.abstractความยึดมั่นผูกพันพันต่อองค์การเป็นประเด็นสำคัญของแนวคิดการบริหารจัดการองค์การสมัยใหม่ เพราะความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเป็นตัวชัวัดลักษณะความสัมพันธ์ขององค์การและบุคลากร ดังนั้นการวิจัยเชิงบรรยายและหาความสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและพฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร จำนวน 142 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง แบบง่ายเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต การทำงานพฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำ และความยึดมั่นผูกพันธ์ต่อองค์การโดยผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .95, .98 และ .93 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.46, SD = .67) คุณภาพชีวิตการทำงาน และพฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำ โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 3.56, SD = .52) และ M = 3.84, SD = .68 ตามลำดับ) คุณภาพชีวิตการทำงาน และพฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำ มีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับปานกลางกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .621, p< .01, r = .458, p < .01 ตามลำดับ) ผลการวิจัยนี้เสนอแนะว่า ผู้บริหารทางการพยาบาลควรส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ และพฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำอย่างต่อเนื่องเพื่อธำรงรักษาพยาบาลวิชาชีพให้คงอยู่เป็นสมาชิกขององค์การต่อไป
dc.language.isoth
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectพยาบาลวิชาชีพ
dc.subjectพยาบาลวิชาชีพ -- การทำงาน
dc.subjectคุณภาพชีวิตการทำงาน
dc.subjectความผูกพันต่อองค์การ
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
dc.titleคุณภาพชีวิตการทำงาน พฤติกรรมจริยธรรมของผู้นำและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร
dc.title.alternativeQulity of work life, ethicl ledership behviours, nd orgniztionl commitment mong professionl nurses in privte hospitls, bngkok
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeOrganizational commitment is the key of new organization management because organizational commitment is the indicator of relationship between organization and staff. The purposes of this descriptive correlation research were to describe quality of work life, ethical leadership behaviors, and organizational commitment and to examine the relationships between quality of work life and ethical leadership with organizational commitment among nurses in private hospitals, Bangkok. Study samples consisted of 142 nurses working in private hospitals, Bangkok. They were selected by using a simple random sampling method. Data were collected by using questionnaires to measure quality of work life, ethical leadership and organizational commitment. Content validity of questionnaires were checked by the experts and Cronbach’s alpha coefficients were .95, .98, and .93 respectively. Data were analyzed by descriptive statistics and Pearson’s product-moment correlation coefficient. The results revealed that organizational commitment among professional nurses in private hospitals, Bangkok was at a moderate level. Quality of work life and ethical leadership behaviors were at high levels. There were a moderate positive correlation between quality of work life, ethical leadership behaviors and the organizational commitment (r= .621, p< .01, r= .458, p< .01 respectively). These findings suggest that nurse administrators should promote nurses’ quality of work life and ethical leadership behaviors in order to enhance the professional nurses to engage in the organization.
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการบริหารการพยาบาล
dc.degree.nameพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น